Bộ mở khí quản 2 nòng không bóng, có cửa sổ Shiley CFN.

Danh mục: Xem trên: