Bộ mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ – Shiley FEN